Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich  

Zespół tworzący Instytut Andersa podejmuje szereg działań na rzecz środowisk polonijnych już od 2015 roku. Na kanwie dotychczas zdobytych doświadczeń zauważaliśmy duże zapotrzebowanie na porady prawne i obywatelskie dla osób pochodzenia polskiego, które postanowiły rozpocząć nowy etap swojego życia w Polsce. Kwestie związane z uzyskaniem m.in. Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, obywatelstwa polskiego czy udzieleniem informacji z zakresu nostryfikacji dyplomów i podjęcia legalnego zatrudnienia – są to najczęstsze pytania zadawane ekspertom naszego biura. Zdarzają się również pytania dotyczące założenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Głównymi celami funkcjonowania Biura są wypełnienie luki w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla środowisk polonijnych oraz cudzoziemców posługujących się językiem polskim, poszerzanie świadomości prawnej wśród Polonii oraz cudzoziemców zamieszkujących na co dzień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz propagowanie idei poradnictwa pro bono.   


Działalność Biura jest skierowana do członków polskich organizacji społecznych, kulturowych, polonijnych, osób pochodzenia polskiego, cudzoziemców zamieszkujących na co dzień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polaków zamieszkujących na co dzień na terytorium województwa lubelskiego.   


 Zachęcamy do kontaktu i przesyłania pytań natury prawnej bądź obywatelskiej poprzez adres e-mail: biuro.porad.prawnych@instytutandersa.org.pl   


 Przed wysłaniem wiadomości, należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich: https://instytutandersa.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-BPPiO-PDF-1.pdf