MISJA INSTYTUTU IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

Instytut im. gen. Władysława Andersa to organizacja analityczno-edukacyjna służąca Polakom w kraju i zagranicą. Misją Instytutu jest krzewienie i podtrzymywanie polskiej kultury wśród Polonii, pomoc prawna, społeczna i ekonomiczna dla Polaków mieszkających w różnych częściach świata, budowanie silnych relacji między Polonią a macierzą, współdziałanie i koordynowanie akcji społecznych mających na celu wsparcie środowisk polonijnych oraz propagowanie wiedzy i podtrzymywanie pamięci o patronie Instytutu – generale Władysławie Andersie.

Instytut Andersa to miejsce spotkań ekspertów, naukowców, społeczników i przedstawicieli środowisk polonijnych, chcących kreować spójną narrację o całokształcie relacji pomiędzy Polską a jej diasporą. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza krajem ma bardzo zróżnicowane spojrzenie na własne środowisko, a także na charakter i stan ich relacji z Macierzą.

Dostrzegając wiele z problemów w zakresie odpowiedniego zagospodarowania potencjału Polonii tworzymy odpowiednie materiały informacyjne, analityczne oraz naukowe, które oprócz waloru edukacyjnego mają mieć wymiar strategiczny, aby zewnętrzne instytucje (w tym głównie sektor rządowy) mogły lepiej docierać ze swoimi postulatami i programami do Polonii na całym świecie.

W ramach prowadzonej misji pielęgnowania pamięci o Polonii i polskiej emigracji politycznej w XX wieku tworzymy Muzeum Historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie – pierwszej instytucji edukacyjno – badawczej o takim profilu w naszym kraju. Gromadzimy w nim dokumenty, pamiątki oraz wydawnictwa, będące spuścizną ludzi podtrzymujących depozyt niepodległego Państwa Polskiego na emigracji w latach 1939-1990. Równolegle, przy Muzeum powstaje Biuro Badań Historycznych nad polską emigracją polityczną w XX wieku oraz biblioteka wydawnictw emigracyjnych, wkrótce dostępna dla uczniów, studentów i naukowców. Centrum Analiz Instytutu Andersa jest strukturą zajmującą się badaniami nad obecną kondycją Polonii, jej sytuacji prawnej oraz społecznej w miejscach zamieszkiwania oraz relacji między Polonią a Macierzą, a także współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. Powstające w Centrum analizy, raporty i rekomendacje służyć mają profesjonalizacji podejścia polskich instytucji do problemów naszych rodaków na całym świecie oraz poprawy ich statusu materialnego i społecznego. Równolegle tworzymy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich dla Polaków (Polonii) którzy podejmą decyzję o powrocie do kraju. Chcemy poprzez podstawową pomoc prawną oraz możliwość konsultacji ułatwić naszym rodakom, którzy planują powrót do kraju, podjęcie tej decyzji. Służymy także radą w kwestii załatwienia spraw konsularnych, ubiegania się o Kartę Polaka, pobyt stały czy też obywatelstwo polskie. Instytut Andersa wspiera w różnych formach działania, mające za zadanie zachowanie kultury i języka ojczystego wśród osób pochodzenia polskiego. Sztandarowym projektem, realizowanym przez Instytut są filmy edukacyjne „Polishglots”, zapewniające podstawowy kurs z zakresu języka polskiego z elementami kultury dla osób rosyjsko i ukraińskojęzycznych.

Uważamy, że w obecnej dobie działania za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych oraz różnego rodzaju platform multimedialnych są naszym sprzymierzeńcem w krzewieniu i zachowaniu tradycji i języka wśród Polaków na całym świecie. Bezpośredni kontakt i współpraca to drugi filar, poprzez który wzmacniamy więź z Polakami zza granicy i Polonią. Temu celowi służyć ma Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski”. Inicjatywa ta skierowana jest do młodych Polaków zza wschodniej granicy, mieszkających na stałe poza granicami naszego kraju i angażujących się w działalność organizacji polonijnych. Dzięki stypendium i kilkudniowemu pobytowi w Lublinie nasi rodacy uczą się zarządzania organizacją, poznają nowe formy aktywizacji swoich społeczności, odbywają szereg wizyt w polskich instytucjach oraz integrują się ze swoimi rówieśnikami z lubelskich organizacji pozarządowych. Program umożliwia nie tylko aktywizację środowisk polonijnych, ale pobudza także młodsze pokolenie Polaków do podejmowania coraz to nowych inicjatyw oraz stanowi podstawę do nawiązania nowych relacji ponad granicami.

W dziele tworzenia Instytutu przyświecają nam słowa naszego patrona, Generała Władysława Andersa: Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Dziedzictwo Władysława Andersa, którego losy tak silnie związane są z dziejami Polonii i polskiej emigracji stanowi inspirację do łączenia Polaków w kraju i zagranicą.