Program Stypendialny „Aktywni dla Polski” 
im. Prezydenta Stanisława Ostrowskiego

Program jest jedynym tego typu projektem w Polsce, skierowanym do młodych Polaków w wieku 18-30 lat, mieszkających na stałe na terenie Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. W ramach programu jego uczestnicy, wyłonieni w drodze konkursu, zapewniony mają kilkudniowy pobyt w Lublinie, podczas którego mają okazję uczestniczyć w cyklu niezwykłych szkoleń, warsztatów, wycieczek i wizyt studyjnych. W zajęciach uczestniczą także członkowie lubelskich organizacji pozarządowych, dzięki czemu projekt jest okazją do nawiązania relacji i zainicjowania wspólnych, transgranicznych przedsięwzięć. Program ma na celu szczególne uhonorowanie osób, które angażują się w działalność organizacji polonijnych w miejscach ich zamieszkania, są członkami polskich chórów i zespołów tanecznych, biorą udział w życiu parafii bądź rozwijają współpracę z Polską w instytucji, w której uczą się lub pracują.

Młodzi Polacy to grupa szczególna i wyjątkowo aktywna, z drugiej jednak strony często nie zagospodarowana w sposób właściwy. Osoby te uważa się niejednokrotnie za zbyt młode do kierowania i nadawania kształtu organizacjom polonijnym, z drugiej w wieku, w którym aktywność opierająca się na wolontariacie bądź ograniczająca się do podstawowego członkostwa w organizacji może wydawać się im zbyt ograniczająca i poniżej ich ambicji oraz nabytych już kompetencji. Nie chcemy, aby ta niezwykle wartościowa grupa osób opuszczała grono organizacji, których celem jest podtrzymywanie polskości. Nasz program ma umożliwić im nabycie niezbędnych kompetencji z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. W ramach programu pokazujemy im dobre praktyki stosowane przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły i uczelnie.

Oferujemy kurs rozwijający zdolności lingwistyczne, cykl spotkań z liderami sektora pozarządowego, osobami stojącymi na czele administracji rządowej i samorządowej, urzędnikami konsularnymi, profesorami uczelni. Wszystko to służyć ma przede wszystkim zainspirowaniu do podejmowania nowych działań, odnalezienia swojej drogi w działalności na rzecz drugiego człowieka oraz nawiązaniu relacji z rówieśnikami w Polsce. Doświadczenia, zdobyte podczas pobytu w Lublinie, młodzi Polacy wykorzystać mają przede wszystkim w miejscu swojego zamieszkania tak, aby aktywizować społeczność Polską na Ukrainie i Białorusi, budować społeczeństwo obywatelskie w tych krajach oraz wzmacniać więź, łączącą Polonię z Macierzą.

Realizacja programu w latach 2021 – 2023 została dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Całkowita kwota dotacji wynosi 299 150,00 zł