Bartosz czajka

Prezes Zarządu bartosz.czajka@instytutandersa.org.pl
Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL,  konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (2017-2021). Działacz społeczny i akademicki, nauczyciel historii w liceum ogólnokształcącym. Współzałożyciel i dwukrotny prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2013-2017), aktywny w pracach Parlamentu Studentów KUL oraz Koła Naukowego Historyków Studentów. 
W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, emigracji w XX wieku, dziejów Lubelszczyzny oraz bada dzieje myśli piłsudczykowskiej.

Za działalność społeczną bp Józef Guzdek odznaczył go Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki natomiast za działalność w Korporacji Akademickiej Minister Jan Józef Kasprzyk przyznał mu Medal „Pro Patria”. Autor monografii i artykułów naukowych. 

Kamil Świderski

Członek Zarządu kamil.swiderski@instytutandersa.org.pl
Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2020 r. doktorant w Szkole Doktorskiej KUL, przygotowuje pracę doktorską pt. ,,Humorysta piszący serio. Biografia Karola Zbyszewskiego (1904-1990)``. Analityk oraz współredaktor rocznika „Polonia Inter Gentes”. Autor artykułów naukowych, takich jak, m.in.: Publicystyka Karola Zbyszewskiego na łamach tygodnika ,,Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, ,,Polonia Inter Gentes. Biuletyn - Rocznik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie”, nr 3, Lublin 2019, s. 59-71. Opracował recepcję pierwszego wydania książki Leszka Moczulskiego ``Wojna polska 1939. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania wojenne we wrześniu - październiku 1939`` w piśmiennictwie polskim na emigracji, ,,Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, t. XI, Lublin 2017, s. 155-174. Redaktor monografii „Jerzy August Gawenda, Legalizm Polski w świetle prawa publicznego”, przejrzał, poprawił i wstępem opatrzył Kamil Świderski.
Interesuje się polską emigracją polityczną po 1939 r., szczególnie w aspekcie intelektualnym i politycznym; dziejami politycznymi i społecznymi Polski w dwudziestoleciu międzywojennym oraz polskim ruchem oporu podczas II wojny światowej.

Michał Dworski

Dyrektor Wykonawczy michal.dworski@instytutandersa.org.pl
Historyk, prawnik, fundraiser. Doktor nauk humanistycznych (2023), absolwent historii (2017) oraz prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracownik naukowy w Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL,  Dyrektor Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. Władysława Andersa, Redaktor naczelny czasopisma naukowego: "Polonia Inter Gentes", Fundraiser w Awareness Against Human Trafficking (HAART) Poland. Stypendysta m.in. Polonia Aid Foundation Trust, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej. Za działalność społeczną odznaczony przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro Patria” (2019) oraz Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyznał mu bp Józef Guzdek (2015). Naukowo zajmuje się dziejami polskiego uchodźstwa politycznego w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji emigracyjnej oraz prawnomiędzynarodowym i ustrojowym wymiarem funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.