Polonia Inter Gentes

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” ukazuje się od 2020 r. i jest redagowany przez Instytut Andersa w Lublinie. Pismo gromadzi prace dotyczące głównie zagadnień historii politycznej polskiej emigracji po 1939 roku. Interesują nas również badania nad diasporą polską. W tym aspekcie ciekawią nas nie tylko dzieje społeczności osób polskiego pochodzenia w różnych regionach globu, ale także spojrzenia na te zbiorowości z wielu perspektyw, w tym socjologicznej, politycznej i prawnej. Publikując pogłębione analizy na łamach czasopisma, redakcja rocznika pragnie, aby „Polonia Inter Gentes” było miejscem popularyzacji studiów nad problematyką polskiej emigracji politycznej po 1939 roku oraz diaspory polskiej. Zależy nam na umiędzynarodowieniu wyników badań i rozwoju współpracy naukowej, dlatego do publikowania w naszym roczniku zapraszamy badaczy reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.