Polonia Inter Gentes II – czasopismo

Niezwykle miło nam oddać w Państwa ręce drugi numer czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes”. Cieszy nas fakt, że numer pierwszy, który
ukazał się przed rokiem, spotkał się z miłym przyjęciem i trafił do licznych bibliotek, instytucji polonijnych, naukowców i osób interesujących się historią i współczesnością Polonii i Emigracji.
Od początku za główny cel niniejszego pisma postawiliśmy wypełnienie istotnej luki w polskiej świadomości narodowej poprzez ukazanie roli
wychodźstwa, Polonii i Emigracji na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku i okresu lat 1939–1991, kiedy legalna polska
państwowość, choć okrojona, istniała wyłącznie w warunkach uchodźczych.
Ogromna skarbnica postaci, myśli, wydarzeń, inicjatyw społecznych i politycznych stanowi cenne źródło, z którego powinniśmy czerpać
jako naród i społeczeństwo, dla którego suwerenność i wolność są wartościami konstytutywnymi. Teksty naukowe, poświęcone właśnie tym zagadnieniom, zamieszczone są w części „Studia” w niniejszym numerze
czasopisma.
Po raz kolejny oddaliśmy także głos osobom na co dzień związanym ze środowiskami polskimi za granicą. Ich teksty przedstawiamy w części „Z życia
Polonii i Polaków za granicą”. Szczególnie miło nam zaprezentować na łamach naszego pisma wywiad z Panią Teresą Romer, poświęcony jej studiom na Polskim Wydziale Prawa na Oksfordzie. Jest to jedna z postaci zapisanych
w tej części historii Polonii i Emigracji, które powinny być obecne w naszej zbiorowej świadomości, czemu służą karty niniejszej publikacji.
Pragnę serdecznie podziękować całej redakcji czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes”, autorom tekstów i recenzentom, a także członkom
międzynarodowej Rady Naukowej pisma, która czuwa nad jego stroną merytoryczną.
Dziękuję także wszystkim, którzy w kolejnym roku działalności Instytutu Andersa uczestniczyli w jego inicjatywach oraz wsparli je w różnoraki sposób. Niech sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa, zamieszczone w niniejszym tomie, świadczy o tym,
iż realizowana przez nas misja jest potrzebna Polakom w kraju i za granicą.
Bartosz Czajka