Polonia Inter Gentes nr 1- czasopismo

W imieniu zespołu Instytutu im. Generała Władysława Andersa pragnę wyrazić ogromną radość z faktu, że pierwszy numer czasopisma naukowego „Polonia Inter Gentes” trafił właśnie do rąk Czytelników.
W wydanym w czerwcu 1947 r. pierwszym numerze „Kultury” jej redaktorzy napisali, że celem tego pisma jest z jednej strony uprzytomnienie
Polakom na emigracji, że „krąg kulturalny, w którym żyją, nie jest wymarły”, z drugiej zaś podtrzymanie w rodakach w kraju wiary w to, że wartości im bliskie „nie zawaliły się pod obuchem nagiej siły”. Dziś, w realiach tak odległych
od ówczesnych, wydawać by się mogło, że cele te nie są już aktualne.
Warto jednak zadać sobie pytanie, w jakim stopniu w Polsce upowszechniona jest wiedza o ogromnym dorobku Emigracji, Polonii i Polaków za granicą? Na ile nasza świadomość społeczna i polityczna ukształtowana jest przez pryzmat schematów, narzuconych Polakom przez lata tzw. Polski Ludowej, a na ile przez myśl tych przedstawicieli elity, którzy uniknęli zagłady
w dobie totalitaryzmów, a następnie żyli i działali na uchodźstwie?
W jaki sposób ta niezwykła i bogata spuścizna została zaimplementowana w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat dzielących nas od upadku systemu komunistycznego?
Niestety, w wielu aspektach ten dorobek jest kompletnie nieznany i świadomie (bądź nie) pomijany. Celem niniejszego pisma jest
wypełnienie istotnej luki w polskiej świadomości narodowej, poprzez ukazanie roli wychodźstwa, Polonii i emigracji na przestrzeni lat.

Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”
sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.