Skip to content
INSTYTUT IM. GEN. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

Czasopismo naukowe "Polonia Inter Gentes"

Polonia Inter Gentes

 
 

-jest czasopismem naukowym wydawanym w formie rocznika, podejmującym problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Zgodnie z charakterem działalności Instytutu im. Gen. Władysława Andersa, pismo przede wszystkim koncetruje się na zagadnieniach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Nie jest to równoznaczne z ograniczeniem wyłącznie do tej tematyki. Jesteśmy otwarci na prace dotyczące np. Wielkiej Emigracji, czy migracji zarobkowych z Polski, słowem na wszelkie rozprawy mieszczące się w ramach zakreślonych powyżej. Na wymienione tematy chcemy spojrzeć z nie tylko z punktu widzenia historii, ale także politologii, socjologii, prawa, językoznawstwa czy literaturoznawstwa. Nasze łamy są więc otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, ale też dla osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo, jak np. przedstawicieli dyplomatycznych, urzędników państwowych. Wreszcie, niech zaproszona do zabrania głosu czują się Polonia i Polacy poza granicami kraju, których sprawy szczególnie nas interesują. 

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes dzieli się na dwie części:

1) Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia” gromadzi artykuły, teksty źródłowe, recenzje, polemiki, sprawozdania z konferencji, wystaw, uroczystości i inne prace o charakterze naukowym. Teksty poddawane są procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny. 

2) Na drugą część pisma, noszącą nazwę ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą składają się teksty publicystyczne, eseje, wspomnienia oraz wywiady. Tę część chcemy udostępnić zwłaszcza przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, czyli osobom aktywnie działającym na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonym w stowarzyszeniach lub działającym samodzielnie. Pragniemy oddać im głos, aby opowiedzieli o swojej działalności i wymienili się refleksjami oraz uwagami. Teksty mogą dotyczyć zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw, w które są zaangażowani, jak również aspektów historycznych funkcjonowania skupisk i organizacji polskich. Chcemy, aby to miejsce było swoistą trybuną dla osób i stowarzyszeń aktywnie zabiegających o ochronę polskości poza Macierzą. 

 

 

 

Nabór artykułów do 2 numeru „Polonia Inter Gentes” 

 
Zapraszamy do zgłaszania tekstów do 2 numeru rocznika „Polonia Inter Gentes”. Więcej informacji:

https://instytutandersa.org.pl/nabor-artykulow-do-drugiego-numeru-rocznika-polonia-inter-gentes/
 

 

 

 

Numer 1 (2020)

 

Polonia Inter Gentes. Czasopismo naukowe 1 (2020) pdf.

Spis treści


Wprowadzenie (Bartosz Czajka) 

Mateusz Karczmarz

Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa w 2021 r.

 

I. STUDIA

Mirosław Matyja

Polska 2. Dywizja Strzelców Pieszych we Francji w 1940 r. 

Maciej Jońca

Kongresmen Robert S. Hale o Polskim Wydziale Prawa w Oksfordzie 

Jarosław Rabiński

Kwestia integracji europejskiej w myśli politycznej działaczy Stronnictwa Pracy – członków Rady Narodowej RP w latach 1940 – 1943 

Michał Dworski

Na hiszpańskiej ziemi. Rola i znaczenie misji dyplomatycznej Józefa hr. Potockiego w Madrycie po zakończeniu II wojny światowej – wybrane zagadnienia 

Bartosz Czajka

Tytus Filipowicz – zarys biografii (do 1939 r.)

Patrycja Masternak

Dzienniki Zygmunta Ławrynowicza ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – trudne źródło do badań nad historią polskiej emigracji 

Magdalena Szeląg

Polonia w Iranie – Skutek ewakuacji Armii Andersa z ZSRS 

Karolina Zając

Polityka polonijna w latach 2015 – 2020 na przykładzie Polonii amerykańskiej 

Uliana Hirniak

Interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych 

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Maria Byczynski

Czy popiersie gen. W. Andersa znajdzie się w National Army Museum w Londynie? 

Edward Zyman

O (nie)zbędności mostów z papieru. Z kart Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie 

Chopin zdobywa AtlantęRozmowa Bożeny U. Zaremby z Dorotą Lato, założycielką i Prezesem Chopin Society of Atlanta (CSA) 

Polska historia w AmeryceRozmowa Joanny Sokołowskiej-Gwizdki z pisarką dr Aleksandrą Ziółkowską-Boehm

Sylwester Szymon Wierzbowski

Różnice i podobieństwa Polonii amerykańskiej. Wspomnienia emigranta 

Chrystyna Masalska, Anna Pawiłowicz-Janczys.

Polska wirtualna szkoła na Litwie

Andrzej M. Salski

Poland’s Millennium 1966 – polski orzeł z koroną i krzyżem na znaczku poczty USA 

 

 

 

Redakcja

 

Redaktor naczelny – mgr Michał Dworski

Członek redakcji – mgr Bartosz Czajka

Sekretarz redakcji – mgr Kamil Świderski

 

 

Rada Naukowa

 

Ivan Billarsky (Bulgarian Academy of Sciences)
 
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Oleksandr Hawrylenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. N. Karazina)
 
Maciej Jońca (Uniwersytet Szczeciński) 
 
Lauretta Maganzani (Universita Cattolica del Sacro Cuore)
 
Radosław Malinowski (Tangaza University College) 
 
Paul du Plessis (University of Edinburgh)
 
Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski) 
 
Aleks Szczerbiak (University of Sussex) 
 
 

 

 

Procedura recenzji

 

1. Przysłane teksty poddawane są ocenie wstępnej pod względem redakcyjnym i technicznym. Oceny dokonuje redakcja.

2. Jeżeli artykuł pozytywnie przejdzie wstępną ocenę redakcyjną, wówczas przesyłany jest do recenzenta. Nie dotyczy to tekstów przesyłanych to części drugiej rocznika, zwanej ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą” – materiały w tej części nie podlegają recenzjom.

3. W przypadku braku akceptacji artykułu przez redakcję, tekst zwraca się autorowi.

4. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora. Nie są związani zawodowo z Instytutem im. gen. Władysława Andersa w Lublinie, nie zasiadają w Radzie Programowej Instytutu, ani w Radzie Naukowej rocznika ,,Polonia Inter Gentes”.

5. Redakcja przyjęła model recenzji double-blind, recenzje są więc obustronnie anonimowe (autorzy artykułów, jak i recenzenci, nie znają swoich danych osobowych).

6. Recenzje mają formę kwestionariusza. W uzasadnieniu umieszczonym na końcu kwestionariusza recenzent przedstawia krótko powody dopuszczenia, bądź niedopuszczenia artykułu do publikacji. Autorzy mają możliwość wglądu w recenzje swoich tekstów.

7. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji, artykuł kierowany jest do druku.

8. Jeżeli recenzent uzna, iż artykuł wymaga poprawek, autor tekstu winien nanieść wskazane poprawki w terminie oznaczonym przez redakcję.

9. Po nadesłaniu poprawionego artykułu przez autora, redakcja analizuje artykuł pod kątem wypełnienia zaleceń recenzenta i decyduje o tym, czy kwalifikuje go do druku.

10. Lista recenzentów każdorazowo umieszczana jest na początku kolejnych numerów czasopisma.

 

 

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe